Vzdělávací seminář pro rodiče

Kdy: úterý 4. 7. 2023 / 9:00 - 12:00 hod.
Kde: aula Centra Slováckých tradic

Letošní ročník Dnů lidí dobré vůle na Velehradě přinese ve své programové nabídce opět vzdělávací seminář pro rodiče, který je pořádán pod odbornou garancí CMTF UP Olomouc. Mezi tématy, která v jeho průběhu zazní, jsou:

„Konflikt v rodině a jeho vliv na dítě”, téma přednesené PhDr. Jaroslavem Šturmou, „Problémy s úzkostí a strachem dětí a jak je řešit” pohledem MUDr. Evy Rozsívalové, psychiatra pro děti a dorost, a téma „Mediace jako jedna z cest k řešení konfliktů v manželství”, v přednesu Doc. PhDr. Lenky Holé.

K účasti na semináři srdečně zveme laickou i odbornou veřejnost.

Cena:
150 Kč jednotlivec
250 Kč manželský pár

Manželská mediace

Paralelní součástí semináře bude i možnost Manželské mediace, určené pro manžele, kteří aktuálně prochází konfliktem a hledají cestu pomoci. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na https://manzelskamediace.cz, kde naleznete i podrobnější informace o této službě. S ohledem na časovou kapacitu mediátorů bude počet mediací v tento den na Velehradě omezen.

Více o manželské mediaci

Anotace k přednášce PhDr. Jaroslava Šturmy

Člověk jako společenská, rodinná bytost má v povaze od útlého dětství setkávat se, komunikovat, žít ve vztazích a ve společenství. Je to veliká šance pro náš rozvoj, zároveň je to spojeno s problémy a úskalími. Při vzájemné výměně podnětů a pohledů na věc dochází mezi námi i k nedorozuměním a konfliktům. Tato část semináře si klade za cíl přiblížit zásady správné a zdravé komunikace od dětství přes školní docházku až do pracovních kolektivů, zejména však ve vztazích s nejbližšími osobami v rodině. Bude se tak dít s respektem k našemu osobnímu i rodovému příběhu, zároveň však s úctou a vcítěním k  bližnímu - partneru v komunikaci. Toto téma chce pomoci v předcházení a řešení konfliktů s respektem k našemu osobnímu i rodovému příběhu, zároveň však se vcítěním do prožitků druhých a v úctě k nim. Vycházet budeme i z poznatků, jež i na Velehrad přinášela nezapomenutelná PhDr. Jiřina Prekopová.

PhDr. Jaroslav Šturma, dětský klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor, zakladatel Dětského centra Paprsek, vyučující katedry psychologie FF UK, mnohalety předseda Českomoravské psychologické společnosti a řádný člen Papežské akademie pro život.

Anotace k přednášce Doc. PhDr. Lenky Holé

Rozpad manželství a celé rodiny je náročnou životní situací. Jak ji zvládnout pro děti a rodiče co nejlépe, na to se zaměří workshop „Mediace jako jedna z cest řešení konfliktů v manželství“. Rodinná mediace je setkání členů rodiny, kteří potřebují řešit nedorozumění mezi sebou. Může pomoci rodičům, kteří se potřebují dohodnout na tom, jak bude jejich život a život jejich dětí vypadat po rozpadu rodiny. Nastavením vyhovujících pravidel je možné situaci po rozpadu rodiny zklidnit. Dítě pak zůstane v kontaktu s oběma rodiči a získá zkušenost, že je možné a reálné těžkosti v životě díky společnému úsilí vyřešit.

LENKA HOLÁ, vysokoškolská učitelka, zapsaná mediátorka, lektorka v oblasti mediace. Má více jak dvacetiletou praxi jako mediátorka v civilní i trestní oblasti. Je podporovatelkou mediace v ČR a rozvoje profese mediátora, autorkou knih o mediaci. V posledních letech se také zaměřuje na zavedení výuky i praktického výkonu mediace na vysokých školách.

Anotace k přednášce MUDr. Evy Rozsívalové

Děti a mladí lidé mohou na konflikty v rodině reagovat strachem a úzkostí. Tyto pocity děti nemusí zvládnout překonat. Trvají-li delší dobu, může vznikat celá škála dětského sebedestruktivního chování, u kterého se úzkostná a obavná složka uplatňuje. Nevhodné zvládání situace může mít např. podobu vyhýbání, ale i agresivního sebeprosazení, sebepoškozování, odmítání potravy, obtíží s utvářením identity, nadužívání medií, nebo i experimentování s návykovými látkami. Situace zasahuje celou rodinu. Intenzita těchto potíží může být vysoká a přirozené uzdravující síly v rodině na jejich překonání nestačí. Tehdy je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Mgr. MUDr. Eva Rozsívalová pracuje s  dětmi a dospívajícími jak ambulantně, tak na dětském psychiatrickém oddělení, využívá svého lékařského i psychologického vzdělání. Věnuje se také znalecké činnosti v rámci opatrovnických sporů a trestních řízení. Život v rodině považuje za velký dar a hodnotu, o které je třeba pečovat.