← zpět na úvodní stránku

Letos se ručně psaný Velehradský rukopis znovu rozšíří

Tradiční událostí cyrilometodějských oslav je Ruční přepisování Bible. V prostorách horního patra budovy Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje naleznou návštěvníci Muzeum Bible, kde je expozice Bible pro malé i velké. Zde mají návštěvníci po celý den možnost chopit se pera a zakusit si opisování Bible na vlastní kůži.

Tento projekt byl zahájen již před 13 lety a vzejde z něho tzv. Velehradský rukopis. Najednou může texty opisovat až šest lidí a každý pisatel navíc získá také krásný pamětní list.

Doposud byla přepsána více než polovina Starého zákona. Již jsou přepsána čtyři evangelia sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana podle překladu Václava Bognera. Kromě evangelií jsou součástí vznikajícího Velehradského rukopisu skutky apoštolů, list apoštola Pavla Římanům, dva listy Korinťanům, list Galaťanům, Efesanům, Filipanům, Kolosanům, Thesaloničanům, Timotejovi, Titovi a Filemonovi. Ručně psané stránky zaplnilo také pět knih Mojžišových, Žalmy, proroci Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, 12 malých proroků a mudroslovné knihy. 

Zúčastnit se tak rozsáhlého projektu může být pěknou vzpomínkou pro děti i dospělé. „Přepisování mě baví, je to zážitek,“ říká třináctiletý Matyáš, který přepisuje Bibli v rámci rodinné soutěže Velehradský pas. U dalšího stolečku děti kreslí obrázky s náboženskou tematikou. Součástí výstavy je také možnost podívat se na předchozí přepsané části Bible.

„Přepsali jsme tady celý list Jakubův a teď jsme začali první list sv. Petra a ještě u dalšího stolku se opisuje první list Židům, takže vlastně navazujeme na předchozí léta a pokračujeme. Letos by se měl snad dopsat už Nový zákon,“ uvedla Magda Čoupková, pracovnice Muzea Bible ve Velehradském domu sv. Cyrila a Metoděje.

Zažít pocit jako ve středověkém skriptoriu mohou návštěvníci Dnů lidí dobré vůle nejen celý úterní den do 22. hodiny, ale také následující den 5. 7. od 8 do 15 hodin.

-MAN-