← zpět na úvodní stránku

Arcibiskup Graubner vyzval na Velehradě věřící a všechny lidi dobré vůle k modlitbě za politiky

V neděli 4. července 2021 proběhla na staroslavném moravském Velehradě Modlitba za vlast. Vedl ji olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Jan Graubner, který u příležitosti 100. výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem vyzval všechny přítomné „Doprovázejme politiky modlitbou“.

„Na posvátném Velehradě, u hrobu služebníka Božího Antonína Cyrila Stojana, kněze a člověka, který zasvětil svůj život službě druhým ve všech životních oblastech člověka, včetně oblastí státních a politických, zahajujeme tuto iniciativu, kterou reagujeme na slova současného papeže Františka,“ zaznělo z Graubnerových úst. Za účasti nejvyšších ústavních činitelů, zástupců vlády, obou komor Parlamentu ČR, krajů a zastupitelských samospráv.

V letošním roce si připomínáme 100 let od doby, kdy se stal Antonín Cyrila Stojan olomouckým arcibiskupem a vyzýváme všechny lidi dobré vůle, farnosti, řeholní řády a kongregace, společenství a další, aby se připojili k této Velehradské výzvě a doprovázeli politické představitele našeho státu svou modlitbou.

Je to jediná cesta, jak jít ke kořenům služby pro druhé, zvláště pak pro ty, kteří mají odpovědnost za společnost a stát. Chceme prosit o to, aby Bůh a náš Pán řídil jejich úmysly a rozhodnutí, aby usilovali o skutečný mír a svobodu a blaho všech lidí.

Jak říká svatý Pavel: „Když je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch všechen lid.“


Příloha:

„Křesťané mají svojí modlitbou doprovázet politiky, i ty chybující,“ řekl papež František v kázání v kapli Domu sv. Marty (18. 9. 2017). K modlitbě vyzval také samotné politiky, protože jinak hrozí, že se uzavřou do svojí skupinky. Je vhodné, aby nezapomínali na modlitbu, ve které si připomínají, že jejich služba vychází od Boha a od lidí.

V prvním listě Timotejovi (1 Tim 2,1-8) radí svatý Pavel Timotejovi, aby se modlili za všechny, kdo mají moc. V evangeliu (Lk 17,1-10) jeden vládní představitel, setník, prosí za svého nemocného služebníka. Měl jej rád, včetně jeho lidu, ačkoli sám byl cizinec. „Tento muž cítil potřebu se modlit,“ řekl papež, „ale nejen kvůli tomu, že k dotyčnému pociťoval náklonnost. Uvědomoval si také, že není pánem všeho a není poslední instancí. Věděl, že nad ním je někdo jiný. Měl podřízené, vojáky, ale i on sám byl v postavení podřízeného. A to jej přimělo prosit o pomoc, proto se modlil.“

„Modlitba vládce je modlitbou za obecné dobro lidu, který mu byl svěřen,“ uvedl papež a zmínil, jak se mu při jednom rozhovoru jistý vládní představitel svěřil, že každý den, i když je hodně zaneprázdněn, tráví dvě hodiny mlčky před Bohem. „Potřebuje prosit Boha o milost“, dodal, „aby mohl vládnout dobře jako Šalomoun, který od Boha nežádal zlato či bohatství, nýbrž moudrost k dobrému vládnutí.“ Vládní představitelé – řekl dále Svatý otec – mají prosit Pána o tuto moudrost. Tomu, kdo namítne, že je agnostik či ateista, papež vzkázal: „Nemůžeš-li se modlit, konfrontuj se se svým svědomím, s těmi, kdo jsou v tvém lidu moudří, ale nezůstávej sám s malou skupinkou svojí strany. To je sebevztažnost,“ podotkl Svatý otec.

„Já jsem ho nevolil, ať si dělá své.“ Nikoli, my nesmíme ponechat vládnoucí představitele samotné. Musíme je provázet modlitbou. Křesťané se mají za vládce modlit. Někdo řekne: „Ale otče, jak se mám modlit za toho, který dělá tolik špatností?“ - Tím více to potřebuje. Modli se a čiň pokání za vládce. Přímluvná modlitba, jak krásně říká Pavel, je za všechny krále, za všechny, kdo mají moc. Proč? Abychom mohli vést život pokojný a klidný. Když je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch všechen lid.

K modlitbě vyzval i politiky: „Prosím vás: každý si dnes vezměte pět minut, ne víc. Komu je svěřena vláda, ať se zeptá: „Modlím se k Tomu, kdo mi prostřednictvím lidu dal moc?“ A komu ne, ať se ptá, zda se modlí za vládce. Modlím se za všechny vládce? A když při zpytování svědomí zjistíte, že se za vládce nemodlíte, jděte se vyzpovídat, protože nemodlit se za vládce je hřích.

„Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František.

Světové agentury si nedávno tohoto papežova výroku všimly. Řada věřících nerozuměla slovům papeže Františka. Představa modlit se např. za Lenina, Stalina, Hitlera, Gottwalda, Zápotockého, Husáka nebo za současné Kim Čong-una či Madura není nikomu po chuti. Copak se mohu modlit za zlé lidi? Copak se mohu modlit za vládce, kteří jsou oslněni penězi, mocí, rozpínavostí či svým egem? Copak se mohu modlit za vládce, kteří podněcují nenávist a podporují ty nejnižší lidské pudy? Papež František nám ale jen připomíná hodnoty ze samotného evangelia. Modlit se za druhé, včetně svých nepřátel, znamená vyprošovat jim dary Ducha. Vždyť jedině skrze Jeho působení dojde k jejich obrácení. Čili když se modlíme za své nepřátele, nemodlíme se za to, aby byli silnější a rozsévali více zla a nenávisti. Se současnými českými a evropskými politiky je to podobné. Možná nešíří tak kruté zlo, jako někteří z jejich předchůdců, ale rozhodně naši modlitbu potřebují. Papež své myšlenky shrnuje v bonmotu: „Nesmíme je nechat samotné. Naše láska, projevená v modlitbě, musí být silnější než jakákoliv nenávist.“